سه شنبه 2 مهر 1392نام و نام خانوادگی:
سیده سمیه میرهاشمی

مدرک تحصیلی:
لیسانس کامپیوتر

سمت:
کارشناس IT

تلفن تماس:
4-32558920 داخلی112
نام و نام خانوادگی:
ندا امیری منش

مدرک تحصیلی: کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

سمت: کارشناس اطلاع رسانی

تلفن تماس: 4-32558920
داخلی 623
نام و نام خانوادگی: سوسن شاه خدابنده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس اطلاع رسانی

تلفن تماس: 4-32558920 داخلی 623

 
شنبه 25 آذر 1396   16:22:38