اخبار

اعطای رتبه علمی-پژوهشی به نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز

اعطای رتبه علمی-پژوهشی به نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز که نشان از رشد و بالندگی علمی این دانشگاه دارد، به تمامی

کارکنان، اعضای هیات علمی، دانشکده های تابعه و مراکز تحقیقاتی تبریک عرض می نمائیم.
شنبه 25 آذر 1396   16:28:44