چهارشنبه96/7/19 کارگاه روش تحقیق در پزشکی مرکز آموزشی درمانی کمالی برگزار گردید . 
شنبه 25 آذر 1396   16:14:16