اخبار و اطلاعیه
1396/11/14 شنبهمعاونت تحقیقات و فناوری از ستاد دانشگاه منتقل شد
معاونت تحقیقات و فناوری به ساختمان قدیم دانشکده بهداشت منتقل شد.
بدینوسیله به اطلاع می رساند معاونت تحقیقات و فناوری از ستاد دانشگاه به ساختمان قدیم دانشکده بهداشت واقع در 45 متری گلشهر خیابان شهید صفاریان انتقال یافت .


 
عكس هاي مرتبط :

سه‌شنبه 3 مهر 1397   19:28:37