يكشنبه 14 آذر 1395نام و نام خانوادگی:
فهمیه طاهری

سمت:
مسئول روابط عمومی /کارشناس امور اداری

مدرک تحصیلی:
کارشناسی علوم سیاسی /دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل

شماره تماس:
34529133-026 داخلی   302

پست الکترونیک : taheri.fahimeh3517@yahoo.com
شرح وظایف روابط عمومی

برنامه استراتژیک و اهداف روابط عمومی معاونت پژوهشی
يكشنبه 27 اسفند 1396   03:43:41