يكشنبه 14 آذر 1395نام و نام خانوادگی:
فهمیه طاهری

سمت:
مسئول روابط عمومی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روابط بین الملل

شماره تماس: 
34643922 داخلی   112

شرح وظایف روابط عمومی

برنامه استراتژیک و اهداف روابط عمومی معاونت پژوهشی
دوشنبه 26 آذر 1397   19:15:15