يكشنبه 14 آذر 1395نام و نام خانوادگی:
فهمیه طاهری

سمت:
مسئول روابط عمومی

مدرک تحصیلی:
 کارشناسی ارشد روابط بین الملل

شماره تماس:
34643922-026 داخلی   168

شرح وظایف روابط عمومی

برنامه استراتژیک و اهداف روابط عمومی معاونت پژوهشی
سه‌شنبه 3 مهر 1397   19:27:52