سه‌شنبه 12 بهمن 1395

نام و نام خانوادگی:
دکتر رامین آذربهرام
مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی
سمت: مدیر اجرائی نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز- وایراستار ادبی مجله علمی پژوهشی بهداشت محیط
تلفن تماس: 32563319-
026 و 4-32558920 داخلی 108

نام و نام خانوادگی:
مهندس مراد حاجیان
مدرک تحصیلی:
لیسانس مدیریت
سمت:
مدیر اجرایی مجله بین المللی اکتا مدیکا ایرانیکا (دانشگاه تهران)- مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی  دانشکده بهداشت دانشگاه البرز- مدیر داخلی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز- مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی انتریک پاتوژن

تلفن تماس: 32563319-026 و 4-32558920 داخلی 108

 


نام و نام خانوادگی:
دکتر محمد زیبایی
مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
سمت: سردبیر مجله علمی پژوهشی انتریک پاتوژن 
تلفن تماس:
 4-32558920 داخلی 206


نام و نام خانوادگی:
دکتر سیما رستمی
مدرک تحصیلی: دکترای انگل شناسی
سمت: کارشناس مجله علمی پژوهشی انتریک پاتوژن- مجله علمی پژوهشی البرز- مجله علمی پژوهشی بهداشت محیط
تلفن تماس: 34643922 داخلی 111

نام و نام خانوادگی: دکتر عماد دهقانی فرد
مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط
سمت: مدیر داخلی و ویراستار علمی مجله بهداشت محیط

يكشنبه 31 تير 1397   17:17:14