چهارشنبه 26 مهر 1391

 
                                 
آدرس: کرج - 45 متری گلشهر- کوچه صفاریان- معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن اپراتور گویا

34643176

پست الکترونیک: Research@abzums.ac.ir

کدپستی: 3198764653

                    
        
شماره تلفن‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 
تلفن ریاست: 02634644255
فکس: 34644255-026 

 
ردیف نام  و نام خانوادگی
 
سمت تلفن مستقیم داخلی
1 سهیلا منفرد

 
مسئول دفتر 34643922    103
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
 

 
تلفن گویا داخلی
2  دکتر غلامرضا عزیزی
 
مدیر اطلاع رسانی پزشکی
 

34643176
117
3 سوسن شاه خدابنده
 
کارشناس اطلاع رسانی پزشکی 34643176 122
4  ندا امیری منش
 
کارشناس اطلاع رسانی پزشکی 
 

34643176
122
5 فاطمه صادق لو کارشناس اطلاع رسانی پزشکی 34643176 122
6 فرشته قربانی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
 
34643176 122
مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی
 
7
دکتر قربانی
 
مدیر توسعه پژوهش 34643176 116
8 زهرا اسمعیلی
 
کارشناس پژوهش 34643176 118
9 طاهره سلیمان نژاد

 
کارشناس پژوهش 34643176 145
اداره فناوری سلامت
 
10 مهندس سیده آذر موسوی
 
مدیر اداره فناوری سلامت 34643176 167
11 محمد سعید عنصری کارشناس اداره فناوری سلامت و مرکز رشد
 
34643176 167
مراکز تحقیقاتی
 
12 دکتر علی اکبر صفریدکتر

 
رئیس مرکز تحقیقات رشد 34643176 159
13
محمدمهدی احمدیان عطاری
معاون مرکز تحقیقات رشد 34643176 159
14 دکتر زهره محمودی
 
رئیس مرکز تحقیقات SDH 34643176 140
15 دکتر نوشین قویدل

 
کارشناس مرکز تحقیقات SDH 34643176 149
16 دکتر فاطمه سلیمانی فر رئیس مرکز تحقیقات پروبیوتیک
 
34643176 137
17 دکتر صولت اسلامی معاون مرکز تحقیقات پروبیوتیک
 
34643176 138
18 دکتر هدی درخشانیان کارشناس مرکز تحقیقات پروبیوتیک
 
34643176 138
19 دکتر حسین مهبودی کارشناس مرکز تحقیقات پروبیوتیک
 
34643176 138
20 دکتر غلامرضا عزیزی معاون مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر
 
34643176 125
21 دکتر عماد دهقانی فر رئیس مرکز تحقیقات HSE
 
34643176 162
دفتر مجلات
 
22 دکتر رامین آذربهرام

 
مدیر اجرائی نشریه علمی پژوهشی البرز 34643176 129
23 مراد حاجیان مدیر داخلی نشریه علمی پژوهشی البرز
 
34643176 129
24 مصطفی قربانی

 
کارشناس مجله انتریک پاتوژن 34643176 111
کمیته اخلاق
 
25 کتایون صالحی کارشناس اخلاق
 
34643176 126
کمیته تحقیقات دانشجویی
 
26 شیرین ریاحی کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی
 
34643176 130

امور مالی
27 مریم رفیعی
 
رئیس امور مالی 34643176 113
28 مریم خوش پیکر
 
کارشناس مالی 34643176 166
29 راحیل محبی
 
کارشناس مالی 34643176 166

30
آزاده هدایتی کارشناس مالی 34643176 113
امور اداری
روابط عمومی

 
31 فهیمه طاهری کارشناس اداری
 
34643176 112
فناوری اطلاعات
 
32 سیده سمیه میرهاشمی کارشناس IT 34643176 148
امور عمومی
 
تلفن مستقیم: 34643757 
 
33 آقای رسول محمدی
 
مدیر امور عمومی 34643176 105
حراست
34 آقای صارمی مسئول حراست
 
34643176 114
نگهبانی
35 _________ نگهبانی
 
34643176 164
خدمات
36 آقای شعبانی خدمات
 
34643176 119
آزمایشگاه
37  _______ آزمایشگاه طبقه دوم 34643176 132-133-135-128


 
دوشنبه 3 تير 1398   22:59:38