يكشنبه 14 مهر 1392
نام و نام خانوادگی: سیده سمیه میرهاشمی

مدرک تحصیلی:
لیسانس کامپیوتر

سمت:
کارشناس IT

تلفن تماس: 34643922 داخلی 148

 
شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات:
· مدیریت ،پشتیبانی ،نگهداری وارتقاء سخت افزارهای موجود
· مدیریت ،پشتیبانی ،نگهداری وارتقاء نرم افزارهای موجود
· مدیریت ،پشتیبانی ،نگهداری وارتقاء شبکهlanموجود
· مدیریت ،پشتیبانی وارتقاء اتوماسیون اداری
· مدیریت ،پشتیبانی وارتقاء ایمیل داخلی
· پشتیبانی از اینترنت واحدها
· برقراری امنیت سیستم ها ( جلوگیری از آلوده شدن توسط ویروس ها)
· پشتیبانی از ارتباط معاونت با ستاد دانشگاه
· پشتیبانی ومدیریت فنی پرتال معاونت پژوهشی
 .رابط وبومتریکس و شرکت در جلسات و انجام وظایف مرتبط به آن
 .نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای مورد نیاز
 .به روزرسانی ودرج اخبار در وب سایت

 .شرکت در جلسات رابطین
IT
 .رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای شبکه
 
دوشنبه 29 مرداد 1397   11:29:03