چهارشنبه 10 مهر 1392

نام و نام خانوادگی :
کتایون صالحی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی

سمت: کارشناس امور طرح های پژوهشی

تلفن تماس: 4-32558920 داخلی: 696

شرح وظایف
نام و نام خانوادگی: زهرا اسمعیلی آبدر

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی

سمت: کارشناس پژوهش


تلفن تماس:  4-32558920 داخلی: 698

شرح وظایف
نام و نام خانوادگی: شیرین ریاحی
مدرک تحصیلی:
کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

سمت:
کارشناس پژوهش

تلفن تماس: 4-32558920 داخلی: 670


شرح وظایف
 
يكشنبه 27 اسفند 1396   03:17:27