اخبار

کسب رتبه علمی-پژوهشی برای مجله انتریک پاتوژن
کسب رتبه علمی -پژوهشی برای مجله انتریک پاتوژن (International Journal of Enteric Pathogens) را که نشان از رشد و بالندگی علمی این دانشگاه دارد، به تمامی کارکنان، اعضای هیات علمی، دانشکده های تابعه و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی البرز تبریک عرض می نمائیم.
دوشنبه 26 آذر 1397   19:16:07