استعلام بها

استعلام بها در قالب دو پاکت الف و ب بوده که پیشنهاد قیمت در پاکت الف و مدارک شرکت در پاکت ب قرار داده شوند وبا پلمپ و مهر شرکت تا 99/3/12 -روز دو شنبه  به آدرس کرج- 45 متری گلشهر کوچه صفاریان- معاونت تحقیقات و فناوری- دفتر حراست تحویل گردد.

دریافت استعلام بها نقلیه سواری

دریافت استعلام بها نقلیه ون


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0