• ساعت : ۱۳:۵۹:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 21
  • کد خبر : ۸۹۴۵۲
آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالیانه
آیین نامه اجرایی ترفیع سالیانه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز

بر اساس آئین نامه های مذکور، وظایف اعضای هیات علمی دانشگاه در قالب فعالیت های هفت گانهِ آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، توسعه فردی،اجرایی و مدیریتی، ارائه خدمات بهداشتی درمانی و ارتقای سلامت در طول سال تعریف شده است. انجام این فعالیت ها ضمن زمینه -سازی برای دستیابی دانشگاه به اهداف عالیه خود، متضمن دریافت ترفیع پایه سالیانه و ارتقای مرتبه علمی اعضای هیت علمی دانشگاهدر طول مدتی معین خواهد بود. بنابراین هر دانشگاه می بایست با سیاست گذاری هوشمندانه، فعالیت های اعضای هیات علمی خود رادر این راستا جهت دهی نماید. این آئین نامه به منظور تعیین ضوابط و نحوه ی اعطای پایه سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه علومپزشکی البرز تهیه و در تاریخ 31 / 01 / 1400 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسیده است.

آیین نامه ترفیع

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0